• 8-41-581636
 • anglickio.pm@gmail.com
 • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Veikla

MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI   

 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
 2. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos nuostatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-241.
 3. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417.
 4. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413.
 5. „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos“
 6. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
 7. „Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija”
 8. ,,Nuosekliojo mokymo pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V – 766
 9. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268).
 10. Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.

 

Skip to content