• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Socialiniai partneriai

PARTNERIS

SUTARTIES DATA

BENDRADARBIAVIMO OBJEKTAS

Šiaulių „Aušros“ muziejus

 

2008-12-08

Bendradarbiavimas įgyvendinant etnokultūrinius projektus, edukacines programas.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono komitetas

 

2007-09-03

Labdaros akcijų organizavimas.

Mokinių sveikatos stiprinimo projektų įgyvendinimas.

Raudonojo kryžiaus būrelio veiklos organizavimas

Šiaulių r. savivaldybė etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

2016-01-02

Bendradarbiavimas vykdant edukacines veiklas, dalyvaujant renginiuose.

Sietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2018-06-18

Bendradarbiavimas vykdant projektus.

Kuršėnų policijos nuovada.

2005-02-15

Bendradarbiavimas vykdant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevenciją.

Kurtuvėnų regioninis parkas

2019-06-25

Ugdymas netradicinėse erdvėse.

Kuršėnų kūrybos namai

2020-03-19

Socialinis, kultūrinis, sportinis ir metodinis bendradarbiavimas ugdant mokinių kūrybiškumą, plėtojant saviraiškos galimybes įvairiose veiklose.

Kuršėnų miesto bibliotekos vaikų literatūros skyrius

  2005-01-24

Bendradarbiavimas organizuojant projektus, renginius, ugdančius mokinių literatūrinę, meninę saviraišką.

VĮ Šiaulių miškų urėdija, VĮ Kuršėnų urėdija

2004-03-16

Bendradarbiavimas įgyvendinant gamtosauginius projektus.

Jaunųjų europiečių sąjunga

 

2019-02-05

Nuo 2000 m. bendradarbiaujama su Vokietijos Demino miesto Pestalocio mokykla, Lenkijos Bobolicės ir Ščečino miestų mokyklomis. Tikslas – mokinių, kaip jaunųjų europiečių ugdymas, sudarant sąlygas dalyvauti įvairioje labdaringoje veikloje, pilietiškumo akcijose ir t. t.

Kuršėnų miesto seniūnija

 

 

Bendradarbiavimas organizuojant prevencinę veiklą, įvairius kultūrinius renginius.

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2020-0831

Bendradarbiavimas organizuojant mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje.

Asociacija Lietuvos skautija

2019-12-06

Dalyvauti Šiaulių rajono mokyklų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, mokiniams savanoriškoje veikloje aktyviai prisidedant prie miesto / rajono visuomenės gerovės kūrimo.

Šiaulių r. jaunų tėvų bendruomenės asociacija

2021-09-07

Vystyti šalių bendradarbiavimą, dalyvaujant organizacijų renginiuose, projektuose, viešinant veiklas.

Šiaulių r. turizmo ir verslo  informacijos centras

2021-01-22

Vystyti šalių bendradarbiavimą, dalyvaujant organizacijų renginiuose, projektuose, viešinant veiklas.

Šiaulių profesinio rengimo centras

2015-04-07

Padėti vykdyti mokinių ugdymo karjerai veiklas, konsultuoti.

Švietimo įstaigos:

 

 

Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla

2008-11-21

Dalijimasis metodinio darbo patirtimi.

Dalyvavimas bendruose tarptautiniuose projektuose, lavinančiuose mokinių socialinius įgūdžius.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Eglutė

2007-09-12

Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje. Etnokultūriniai renginiai.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Nykštukas“

2014-09-02

Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje, projektinė veikla.

Kuršėnų politechnikos mokykla

2019-06-25

Ugdymas netradicinėse erdvėse.

Kuršėnų meno mokykla

 

2014-09-11

Bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dailės ir muzikos srityje dermės, ugdant gabius mokinius, plėtojant mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo kompetencijas. Organizuojami įvairūs bendri renginiai.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

 

2015-01-02

Bendradarbiavimas, siekiant gerinti ugdymo procesą abiejose mokyklose, užtikrinti mokinių, pereinančių mokytis iš vienos mokyklos į kitą, tinkamą adaptaciją ir mokymosi proceso nuoseklų tęstinumą.

Šiaulių Salduvės progimnazija

 

2013-01-04

Bendradarbiavimas dalijantis gerąja pedagoginio darbo patirtimi.

Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla

2008-10-01

Projektų įgyvendinimas, bendradarbiavimas dalijantis gerąja pedagoginio darbo patirtimi.

Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokykla

 

Bendradarbiavimas sprendžiant mokinių, turinčių didelių elgesio, pamokų nelankymo problemų, ugdymo klausimus.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

2019-05-13

Bendradarbiavimas vykdant projektus.

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokykla

2019-05-07

Bendradarbiavimas.

Šiaulių r. Daugėlių pagrindinė mokykla

2019-02-27

Mokyklų komandų bendradarbiavimas plėtojant metodinės patirties mainus, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, stiprinant mokinių švietimą ir sportinį ugdymą.

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla

2020-09-14

Bendradarbiavimas ugdant kūrybišką, aktyvų ir sportinei patirčiai atvirą mokinį.

 

 

Skip to content