• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Laisvos darbo vietos

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu

(per VATIS prašymų teikimo modulį): https://portalas.vtd.lt/

Skelbimo publikavimo data: 2023-11-29

Skelbimas galioja iki: 2023-12-21

Kontaktinė informacija: tel. 8 41 581 636

El. p. : https://www.anglickiopm.lt/

Pretendento į Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui reikalavimai:

organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;

organizuoja ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;

analizuoja ir vertina vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą individualios brandos rodikliams;

teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;

rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui);

inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą;

siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;

bendradarbiauja su pedagogais, ugdytinių tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;

atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

sudaro pedagogų darbo laiko žiniaraščius, darbo grafikus;

supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;

organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;

atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų priemonių įsigijimą;

vykdo kitus direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas, susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;

pavaduoja direktorių atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;

laikytis Pedagogų etikos kodekso;

privalo gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, progimnazijos nuostatais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, mokinių ugdymą, darbo santykius;

žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;

gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją, rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti, stebėti ugdymo procesą, jo rezultatus, pokyčius, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;

puikiai naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis programomis;

puikiai išmanyti Mokinių ir pedagogų registro bei kitų švietimo informacinių sistemų funkcionalumą.

Konkursas įvyks 2023-12-22.

Skip to content