• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Laisvos darbo vietos

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI:

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas (arba nuoroda interneto tinklapio, kur patalpintas pareigybės aprašymas): organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, metinio ir kitų mokyklos veiklos planų, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, inicijuoti naujų mokymo(-si) technologijų ir strategijų diegimą, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis

    

 

Profesija:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

    

 

Darbo patirtis:

3 metų pedagoginio darbo patirtis, vadybinio darbo švietimo įstaigoje patirtis (prioritetas)

    

Profesinė kvalifikacija:

Mokytojas

    

Sugebėjimai:

darbo kompiuteriu įgūdžiai, dokumentų valdymo žinios

    

Papildomi sugebėjimai:

– Turėti ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą) mokykloje;
– Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
– Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
– Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
– Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
– Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Privalumai:
– Vadybinio ir/ar metodinio darbo patirtis;

    
                 

Prašymas dalyvauti konkurse ir dokumentai (kuriuos tuo metu gali pateikti pretendentas)  priimami tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iš karto po konkurso paskelbimo, o visi dokumentai turi būti pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. įskaitytinai šiuo adresu: Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija, Kapų g. 9, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, el. pašto adresu anglickio.pm@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus iki rugpjūčio 30 d. (imtinai) ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Tel. pasiteirauti 861 236 441 ir 841 581 636.

Konkursas paskelbtas 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Atranka vyks 2021 m. rugpjūčio 30 d. 14.00 val.

Skip to content