• 8-41-581636
 • anglickio.pm@gmail.com
 • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Vaikų ugdymas(is) šeimoje

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

2023 m. gruodžio    d. Nr. M- Šiauliai

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi bei Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:

 1. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, sąrašą:

  • Šiaulių Gruzdžių gimnazija;
  • Šiaulių Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija;
  • Šiaulių Meškuičių mokykla;
  • Šiaulių Dubysos aukštupio mokykla;
  • Šiaulių Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija;
  • Šiaulių Kairių jungtinė mokykla;
  • Šiaulių Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija;
  • Šiaulių Kužių mokykla;
  • Šiaulių Voveriškių mokykla.
 2. N u r o d a u šio įsakymo 1 punkte išvardintų bendrojo ugdymo mokyklų vadovams vaikų ugdymą(si) šeimoje organizuoti vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 3. Į p a r e i g o j u visų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus šį įsakymą viešinti mokyklų interneto svetainėse.

       Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                          Česlovas Greičius

Skip to content