• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Inžinerinio ugdymo programų turinys

Inžinerinio ugdymo klasėse mokiniai ugdomi pagal specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-735 „Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies patvirtinimo“.

Inžinerinis ugdymas yra vientisas teorijos ir praktikos procesas, kurio metu ugdoma kūrybinga, mąstanti asmenybė, gebanti pati spręsti savo ir visuomenės problemas. Inžinerinio ugdymo turinys įgyvendinamas per šias mokinių veiklos sritis: inžinerinių reiškinių pažinimo ir reflektavimo, projektavimo, informacijos paieškos ir taikymo, medžiagų pasirinkimo ir pritaikymo, technologinių procesų, verslumo gebėjimų ugdymosi.

Pradinio ugdymo su inžineriniu ugdymu ir pagrindinio ugdymo su inžineriniu ugdymu programų turiniu ir organizuojamu ugdymo procesu siekiama, kad visi mokiniai pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų: įgytų pakankamų matematikos ir gamtos mokslų, inžinerijos mokslų, inžinerinio projektavimo žinių, ugdytųsi gebėjimą šias žinias taikyti praktikoje, plėtotų savo kūrybines prigimtines galias, leistų skleistis konstruktyviam ir inžineriniam mąstymui.

Inžinerinio ugdymo programų turinys integruojamas į visų dalykų ugdymo turinį ir neformaliojo švietimo veiklas. 1–4 kl. vietoj 1 technologijų pamokos yra inžinerijos pamoka.

Mokiniams privaloma dalyvauti bent viename tiriamajame projekte per mokslo metus, lankyti inžinerinės krypties neformaliojo švietimo užsiėmimus, pvz., robotiką.

Siekiant ugdyti skaitmeninio raštingumo kompetenciją, lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų pamokose naudojami planšetiniai kompiuteriai, lietuvių k. ir matematikos pamokose el. pratybų sąsiuviniai.

 Inžinerinio ugdymo paskirtis – sudaryti mokiniams sąlygas ugdyti(s) kūrybinį mąstymą ir inžinerinę kompetenciją, įgyjant šias žinias ir gebėjimus: kūrybiškumo eksperimentavimo kritinio mąstymo/problemų sprendimo kognityvinio lankstumo inžinerinių hipotezių kėlimo pažinimo, procesų inicijavimo, valdymo informacijos rinkimo ir analizavimo konceptualaus modeliavimo IT, matematinio raštingumo mokslinio, finansinio raštingumo veiklų koordinavimo su kitais.

Skip to content