• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.
eTwinning
Projektui „Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą“ pasibaigus

Projektui „Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą“ pasibaigus

         Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje nuo 2022 m. gruodžio 1d. iki 2023 m. gegužės 31d. buvo vykdomas projektas „Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą“. Šio projekto paraiška laimėjo konkurse ir buvo finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo. Projekto tikslas – pasinaudojant projektine veikla „eTwinning" platformoje, skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą pasirengiant įtraukiajam skaitmeniniam ugdymui mokykloje bei pagilinti žinias apie įtrauktųjų ugdymą. Mokyklos programa buvo parengta siekiant efektyviau išnaudoti progimnazijoje turimas ir kuriant naujas mokymo(si) priemones ir žmogiškuosius išteklius, gilinant įtraukiojo skaitmeninio turinio įgūdžius ir plėtojant projektinę veiklą „eTwinning" platformoje,
stiprinant gebėjimą teikti aukštos kokybės įtraukiojo skaitmeninio švietimo paslaugas, plėtojant mokytojų skaitmenines pedagogines kompetencijas.

        Projekto numatytos  veiklos apėmė išorinių ekspertų teikiamus profesinio tobulinimosi mokymus, konsultacijas mokyklos pedagogams tokiomis temomis: įtraukusis ugdymas projektinėje veikloje, skaitmeninis ir finansinis raštingumas, „eTwinning“ integracija bei IKT ir kitokių įrankių panaudojimas ugdyme. Kiekvienas projekte dalyvaujantis mokytojas praktiškai pritaikė įgytą patirtį ir reflektavo atlikdamas modulių taikymo užduotis.

        Mokymų dalyviai pagilino žinias dirbdami eTwinning projektų kūrimo aplinkoje. Mokytojai pamokose praktiškai pritaikė atnaujintas ir pagilintas žinias apie įtraukųjį ugdymą, skaitmeninį ir finansinį raštingumą, kūrė diferencijuotas užduotis naudodamiesi lektorių pristatytais IKT įrankiais. Reflektuodami mokytojai teigė, kad mokymai buvo įdomūs, naudingi ir praktiškai pritaikomi organizuojant ugdymo veiklą.

Sandra Petkuvienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

 

 

 

Skip to content