• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.
Metraštis
2021 Metodinė diena ,,STEAM – integruotas ugdymas“

2021 Metodinė diena ,,STEAM – integruotas ugdymas“

          Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje balandžio 8 d. buvo organizuota metodinė diena ,,STEAM – integruotas ugdymas“. Šio renginio tikslas –  gerosios darbo patirties sklaida įgyvendinant STEAM dalykų (gamtos mokslų, matematikos, technologijų, dailės, inžinerijos ir kt. mokomųjų dalykų) programą ugdymo procese. Metodinę dieną organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė ir  mokyklos metodinės tarybos  pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  Diana Bernotienė.

          Metodinėje dienoje dalyvavo ne tik Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pedagogai, bet dar 3 respublikos mokyklų mokytojai: Mažeikių Kalnėnų progimnazijos, Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos ir Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos. Mažeikių Kalnėnų progimnazijos ir Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos pedagogai į šią metodinę dieną įsijungė norėdami pasisemti patirties iš Kuršėnų Stasio Anglickio ir Palangos Vlado Jurgučio progimnazijose dirbančių kolegų, kaip jų ugdymo įstaigose organizuojamas STEAM ugdymas.

          Šiandieninėje mokykloje pedagogams keliamas tikslas visapusiškai ugdyti žmogų, o ne vien perteikti tam tikrų dalykų žinias. STEAM ugdymas – kūrybiškas visų mokomųjų dalykų integravimas – padeda mokiniams sujungti įgytas skirtingų dalykų žinias ir jas taikyti praktinėje veikloje. 

          Metodinėje dienoje visų keturių Lietuvos mokyklų atstovai pristatė savo ugdymo įstaigas, jų kelią į STEAM ugdymą, pasidalino atradimais ir sėkmėmis. Iš viso buvo pristatyti 22 pedagogų pranešimai, kuriuose apžvelgtas STEAM ugdymo modelio įgyvendinimas mokyklose bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos pamokose, išryškinta bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarba organizuojant STEAM veiklas.  Pedagogai akcentavo, kad patyriminis mokymas skatina mokinių aktyvų dalyvavimą ugdymo procese, ugdo jų savarankiškumą, kūrybiškumą, loginį ir kritinį mąstymą. Mokytojai pasidalino savo patirtimi, kaip ugdomi mokiniai nuotolinio mokymosi situacijoje. Namų aplinka taip pat sukuria ugdymuisi reikalingą erdvę. Mokiniai skatinami savarankiškai ir kartu su šeimos nariais atlikti įvairius eksperimentus, kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas, stebėti gamtos reiškinius, mokytis juos analizuoti. STEAM ugdymas orientuotas į tyrinėjimą, eksperimentavimą, akcentuojamas atradimo džiaugsmas ir nesėkmė netampa kliūtimi į pažinimą.

          Reflektuodama metodinėje dienoje išgirstus pranešimus Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė teigė, kad kiekvienas pedagogas, išgirdęs savo kolegų pristatymus, turėtų rasti sau naudingų dalykų, kuriuos galėtų įgyvendinti ugdymo procese. Stebina mokytojų kūrybiškumas, pranešimų tematikos įvairumas, pristatomų veiklų gausa. Mokymasis, orientuotas į problemų sprendimą, vaikams tampa įdomus, patrauklus ir smagus užsiėmimas. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktorė Auksė Rasilavičienė, apibendrindama metodinį renginį, sakė, kad mokiniai yra laimingi, kai juos ugdo kūrybingi, išradingi mokytojai. Nijolė Kadytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, moderavusi renginį, pasiūlė visoms keturioms Lietuvos mokykloms, įgyvendinančioms STEAM ugdymo modelį, ir toliau tęsti dalykinį bendradarbiavimą, vykdyti bendrus projektus. 

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Skip to content